Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FACEBOOK  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Výzva - hledáme Liony ke spolupráci na projektu LOEC

Dobrovolníci - vaše budoucí práce je popsána ZDE

Výzva pro všechny Lionky a Liony LCI – Distriktu 122, ČR a SR
Hledáme anglicky hovořící Liony ke spolupráci na činnosti Grantové komise LOEC

21. března 2002 bylo slavnostně otevřeno Lionské oftalmologické edukační centrum (LOEC) vybudované z grantu LCIF ve výši 1 milionu USD. Za 12 let práce centra proběhlo přes 80 mezinárodních vzdělávacích programů, jichž se zúčastnilo 1400 lékařů ze střední a východní Evropy. Centrum si vybudovalo jedinečnou síť spolupracovníků mezi evropskými národními společnostmi pro oční lékařství. Do LOEC se tak dostali mladí oftalmologové z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Estonska, Litvy, Chorvatska, Kosova, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Moldávie, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny. Lektoři jsou vybíráni ve spolupráci s WHO v Ženevě; jde o přední světové odborníky v oftalmologii, kteří přijíždějí přednášet zdarma, pouze za úhradu cesty a pobytu.

Zpočátku byly náklady spojené s výukou mladých lékařů sponzorovány nevládní organizací Christoffel Blindenmission (CBM) se sídlem v Německu a International Agency for the Prevention of Blidness, která sídlí ve Velké Británii; v současné době je výukový program finančně podporován nadací LCIF z grantu ve výši 133 000,- USD, který obdržel náš distrikt. Z tohoto grantu je financování kurzů zajištěno ještě na rok 2015, ale čeští a slovenští Lioni by měli ve spolupráci s distrikty jiných zemí, zejména těch, odkud pocházejí účastníci kurzů, hledat nové možnosti získávání finančních zdrojů. Představou LCIF je, že financování by od roku 2016 měli převzít Lioni zemí, odkud pocházejí účastníci kurzu. Po dohodě s LCIF hledáme proto anglicky hovořící Liony z našich klubů, případně Liony hovořící jazykem některé z výše uvedených zemí, z nichž každý by se stal ambasadorem LOEC pro danou zemi, kde by kontaktoval guvernéra či jiného lionského představitele s cílem vyjednat finanční spoluúčast na vysílání mladých oftalmologů na kurzy. Grantová komise, DG i LCIF poskytne veškeré informace, pomoc a podporu např. formou vzorových e-mailů, dopisů, adresami lionských činitelů, účastníků kurzů apod.

Prosíme proto dobrovolníky ze všech klubů, kteří by mohli v této věci, klíčové pro další činnost LOEC, pomoci, aby kontaktovali zmocněnce Distriktu 122 pro LOEC, Svatavu Němcovou, na e-mail: . Popis činnosti dobrovolníka je níže na této straně.

V kopii uveďte e-mail předsedy grantové komise Václava Filipa:

Děkujeme všem, kteří projeví zájem, za spolupráci na tomto významném projektu Distriktu 122.

 

Emilie Štěpánková
DG 2014-15


Činnost dobrovolníků - získávání posluchačů pro LOEC

Současná situace: LOEC organizuje kurzy mladých oftalmologů, ti se pak vracejí domů s nabytými poznatky, které uplatňují ve své profesi, ale bez návaznosti na činnost lionských klubů.

Cílová představa: Účast na kurzech LOEC budou spolufinancovat lionské kluby ve vysílajících zemích. Společně s absolventy kurzů pak navrhnou konkrétní, místním potřebám na míru šité projekty v oblasti péče o zrak, které ve formě grantových žádostí zašlou do LCIF do Oak Brooku, a v případě kladného vyhodnocení jejich přínosu pak LCIF grant do příslušné země přidělí.

Rozdíly mezi současným a cílovým stavem jsou následující

  1. Absolventi kurzů budou zapojeni do místních lionských aktivit v péči o zrak.
  2. LCIF se lépe dozví o místních potřebách, což zajistí smysluplné vynaložení grantových prostředků.
  3. Do zemí, které se budou podílet na financování kurzů LOEC, poplyne formou grantu vyšší částka, než vydají na financování účasti na kurzech.
  4. Financování činnosti LOEC zůstane zachováno.

Každému z dobrovolníků budou přiděleny 1 - 2 země,
ve kterých by měli za úkol:

  1. Z lionských databází i veřejných informačních zdrojů vyhledat kontakty na klíčové lionské funkcionáře v zemích, odkud se rekrutují účastníci kurzů (jde převážně o postsovětské a ostatní postkomunistické země)
  2. E-mailem či dopisem jim stručně prezentovat LOEC, LCIF a výše uvedené cíle (vzorový text by byl k dispozici), případně reakci telefonicky urgovat a prověřit, že žádosti o spolupráci obdrželi a vyžádat odpověď (event. i negativní)
  3. Shromáždit reakce a návrhy protistran a odeslat je koordinátorovi projektu, který pak sepíše celkovou zprávu pro kabinet Distriktu a LCIF.

Jako výsledek můžeme z hlediska financování činnosti LOEC předjímat 3 varianty:

  1. Naprostý úspěch: účastníci kurzů by přijížděli na náklady místních lionů, popřípadě s vlastní spoluúčastí, která existuje i při stávajícím systému; LCIF by financoval smysluplné projekty v jednotlivých zemích, odkud účastníci kurzů pocházejí
  2. Částečný úspěch (nejpravděpodobnější): cílového stavu bude dosaženo jen v některých zemích, jinde spoluúčast odmítnou; spolupracující země by se ucházely o grantové prostředky na své projekty z LCIF, u ostatních by byl zachován stávající systém; znamenalo by to nutnost pokračování grantu, ale s nižším objemem prostředků z LCIF
  3. Fiasko: v tomto případě bychom pro LCIF měli doloženo, že jsme udělali maximum možného, a že má-li se zachovat dosavadní činnost LOEC, bude nutné Distriktu 122 poskytnout nový grant na příští období (o pozitivním dopadu kurzů na péči o zrak v zúčastněných zemích ani v tomto případě nelze pochybovat).

Hledaní dobrovolníci budou mít za úkol oslovit Liony z jednotlivých zemí a vysvětlit jim výše uvedené cíle s žádostí o spolupráci místních Lionů při spolufinancování účasti lékařů z jejich zemí na kurzech; LCIF do těchto zemí pak přislíbilo alokovat místní granty, na nichž by se účastníci kurzů podíleli. Ideální by bylo, kdyby se našli dobrovolníci, kteří hovoří jazykem příslušné země (co jsou postkomunistické/postsovětské země je snad vcelku jasné). Druhou možností je samozřejmě angličtina, kde je nejvyšší pravděpodobnost odezvy druhé strany.

Koordinátoři projektu budou dbát na minimální časovou a administrativní zátěž pro zúčastněné dobrovolníky poskytnutím kontaktů (pokud se je zdaří získat z Oak Brooku), vzorových dokumentů, popřípadě brožur o činnosti LOEC, návodů jak žádat o grant LCIF apod. Předpokládáme výhradně e-mailovou komunikaci, žádné cestování, schůzování apod.

Vytvořil Creos CZ