Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Nevidím ale fotím V4

Fotografie z vyhodnotěnia ročníku 2016 sú TU


 

LOGO

Podmienky fotografickej súťaže NEVIDÍM ALE FOTÍM V4

 1. Distrikt 122 - Česká a Slovenská republika, Distrikt 119 - Maďarská republika a Distrikt 121 ­Pol'ská republika, v spolupráci s inými organizáciami podporujúcimi slabozrakých vyhlasujú fotografickú súťaž „Nevidím ale fotím V4“.
   
 2. Zmyslom súťaže je priblížiť verejnosti fotografovanie zrakovo postihnutými ľuďmi.
   
 3. Sút'ažiacim je každá zrakovo postihnutá osoba, ktorá sa osobne, alebo prostredníctvom organizácie podporujúcej slabozrakých a zrakovo postihnutých ľudí prihlási do súťaže a na adresu určeného organizátora doručí prihlášku do súťaže spolu s aspoň jednou súťažnou fotografiou.
   
 4. Účasť v súťaži nie je spoplatňovaná.
   
 5. Súťažná fotografia je fotografia v papierovej forme s rozmermi 20x30 cm (v ďalej len "fotografia"). Spolu s fotografiou sa posiela aj jej rozmnoženina v digitálnej forme (v prípade fotografie na film digitalizovaný negatív).
   
 6. Súťaž sa vyhlasuje v súťažnej kategórii: fotografia
   
 7. Do jednej súťažnej kategórie môže súťažiaci prihlásiť najviac 4 súťažné fotografie. Súťažiaci môže do súťaže celkovo prihlásiť najviac 8 fotografií.
   
 8. Fotografie sa súťažiacim po skončení súťaže nevracajú, organizátor má právo ich použiť napr. pri organizovaní výstav.
   
 9. Fotografie vyhodnocuje odborná porota pozostávajúca najmenej z troch členov, ktorých menuje oprávnená osoba, pričom za každý distrikt menuje do poroty oprávnená osoba najmenej  jedného člena.
   
 10. Porota vyhodnocuje v každej kategórii 3 najlepšie fotografií. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné. Vyhodnotenie fotografií bude zverejnené na webových stránkach jednotlivých distriktov a na webových stránkach spolupracujúcich organizácií.

 11. Prvá cena je honorovaná vecným darom, alebo finančnou čiastkou v hodnote 200,-€
  Druhá cena je honorovaná vecným darom, alebo finančnou čiastkou v hodnote 150,-€
  Tretia cena je honorovaná vecným darom, alebo finančnou čiastkou v hodnote 100,-€

 12. Súťažiaci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom vecí, prostredníctvom ktorých je dielo vyjadrené a je v plnej miere oprávnený s nimi voľne nakladať.

 13. Každá z fotografií prihlásených do súťaže je jeho vlastným dielom a vytvoril ju svojou vlastnou tvorivou činnosťou.

 14. Súťažiaci prehlasuje, že je oprávnený s dielom voľne nakladať, najmä je oprávnený dielo použiť a udeľovať iným osobám licencie na jeho použitie.

 15. Súťažiaci svojim súhlasom udeľuje organizátorovi licenciu v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona, alebo obdobného zákona. Licencia je udeľovaná bezodplatne. Je udeľovaná, ako nevýhradná licencia a zostáva zachovaná aj vtedy, ak súťažiaci neskôr udelí tretej osobe výhradnú licenciu k dielu. Súťažiaci si nenárokuje vykonať autorskú korektúru diela. Organizátor je oprávnený udeľovať tretím osobám súhlas na použitie diela v rozsahu v ktorom je organizátor oprávnený s dielom sám nakladať. Rozsah licencie nie je časovo ani územne obmedzený.

 16. Organizátor je oprávnený dielo, alebo jeho časť použiť vo svojich propagačných materiáloch, ako aj v akýchkoľvek iných materiáloch vydávaných organizátormi za akýmkoľvek účelom a to v tlačenej, elektronickej forme, alebo vo forme taktilnej grafiky. Organizátor je oprávnený dielo zaraďovať do súborných diel, verejne vystavovať originál, alebo rozmnoženinu diela. Organizátor je oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny diela v tlačenej podobe a verejne ich rozširovať.

Termín podávania prihlášok do súťaže a vyhodnotenia súťaže bude určený každoročne pre jednotlivý rok organizátorom súťaže. Pre rok 2016 je termín podávania prihlášok do 30.09.2016

Vytvořil Creos CZ