Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Výmena mládeže pre rok 2023

Po dlhom období pandemických obmedzení sa opäť rozbieha program Výmeny mládeže na celosvetovej úrovni. Veríme, že pandemická aj geopolitická situácia sa nebude zhoršovať a do programu výmeny mládeže sa zapojí väčšie množstvo účastníkov ako minulý rok.

Náš distrikt D122 sa pripravuje na organizáciu kempu na Slovensku.

Dôležité termíny:

Termín na zaslanie prihlášok na výmenu mládeže je do 17.12.2022. Po tomto termíne už môže byť sprocesovanie prihlášky problematické a taktiež výber hosťujúcej krajiny a kempu bude limitovaný aktuálnymi voľnými kapacitami. Preto je veľmi dôležité, aby všetci, ktorí sa chcú zúčastniť na výmene mládeže, rešpektovali termín zaslania prihlášok do 17.12.2022.

Zoznam zahraničných kempov bude k dispozícii na stránkach LCI, tento rok to bude vo forme tabuľky kempov, nie interaktívnej mapy.

LIONS kemp výmeny mládeže nášho distriktu sa uskutoční 16.7. – 26.7.2022 v rôznych lokalitách na Slovensku.
Pobyt zahraničných študentov v hosťovských rodinách bude od 9.7.2022 do 16.7.2022  (pobyt 1 týždeň).

Zodpovedné osoby:

Zmocnenec pre výmenu mládeže pre rok 2021-2022
Tomáš Renčo, LC Nitra
+421 911 989763

Vedúci LIONS kempu: (bude ustanovený)


Základné pravidlá výmeny mládeže 

  • Za úplnosť a správnosť vyplnenia prihlášky je zodpovedný zmocnenec pre výmenu mládeže vysielajúceho LC. Zmocnenec vysielajúceho LC posiela prihlášky do výmeny mládeže a je primárne zodpovedný za komunikáciu LC s distriktným zmocnencom pre výmenu mládeže (Tomáš Renčo). 

  • Z dôvodov koordinácie prihlasovacieho procesu NIE JE DOVOLENÉ zasielanie prihášok do kempov priamo uchádzačmi

  • Rodina študenta, ktorý sa zúčastňuje výmeny mládeže v zahraničí, je povinná hosťovať prichádzajúceho študenta, prípadne zabezpečiť hosťovanie študenta v inej rodine. Platí tu zásada, že ak vychádzajúci študent cestuje do zámoria (Amerika, Austrália, Ázia, Afrika), rodina umožní hosťovať zahraničného študenta 2 týždne.

  • Hosťujúca rodina zabezpečuje program a celú starostlivosť o hosťovaného študenta, včítane vyzdvihnutia študenta na letisku a jeho transfer do kempu.

  • Nie je možné garantovať, že bude študent prijatý do krajiny/kempu, ktorý si vybral ako preferovaný. Je to v prípade krajín, ktoré sú veľmi atraktívne a nie je možné uspokojiť všetkých záujemcov. Pri výbere študentov do jednotlivých krajín budú zohľadňované nasledovné kritériá:
   • Preferovaní budú študenti, ktorí ešte vo vybranej krajine alebo súbore krajín (napr. Škandinávia) neboli. Zohľadní sa teda počet účastí študenta na programe výmeny mládeže a krajiny, ktoré v rámci programu navštívil
   • Termín zaslania prihlášky a jej správnosť a úplnosť – preferovaní budú študenti, ktorí zašlú správne vyplnenú a úplnú prihlášku do 1.12.2021.
  • Prihlášky na výmenu mládeže (včítane naskenovaných príloh) budú zasielané v elektronickej forme prostredníctvom E-mailu na adresu 
 • Upozorňujeme na nutnosť priloženia zoskenovanej podpísanej 3.strany prihlášky. Bez tejto prílohy nebude žiadosť sprocesovaná.

Obsah prihlášky na výmenu mládeže

Prihláška na výmenu mládeže musí obsahovať:

 • prihlášku (aktuálna na rok 2023) vo formáte Microsoft Excel
 • podpísanú a zoskenovanú 3.stranu prihlášky (formát JPG, PDF...)
 • osobnú fotografiu pasového rozmeru v elektronickej verzii (formát JPG)
 • list hosťujúcej rodine napísaný v oficiálnom jazyku kempu ako je uvedený v zozname kempov (dostupné na stránke Výmeny mládeže) s priloženou fotografiou vlastnej rodiny
 • motivačný list v oficiálnom jazyku kempu adresovaný vedeniu zahraničného kempu
 • podpísané Pravidlá programu Výmeny mládeže D122
 • kópiu platného cestovného dokladu (pas, občiansky preukaz)
 • kópiu potvrdenia o uzatvorení európskeho zdravotného poistenia (EU kartička poistenca) a potvrdenie o uzatvorení cestovného poistenia. Komerčné cestovné poistenie včítane poistenia zodpovednosti za škodu je povinné aj v prípade krajín EÚ.
 • potvrdenie o uhradení nenávratného poplatku vo výške EUR 50

Všetky prílohy (okrem potvrdenia o uhrade poplatku a podpisanych pravidiel programu) musia mať názvy súborov v angličtine (napr. Letter for family, Personal photo, Photo 1...n, Motivational letter, Passport...).

Podrobnejsšie informácie o prihláške nájdete v dokumente Pravidlá programu Výmeny mládeže D122.

Aktuálne informácie o výbere kempov v zahraničí

Dokumenty na stiahnutie

Vytvořil Creos CZ