Milí Lioni a přátelé,
jak jsem vám slibovala již v mém prvním listu guvernérky, ZDE je seznam členů kabinetu včetně kontaktních údajů a fotek.
Snad vám tím trochu ulehčíme práci a přemýšlení o tom, na koho se s čím obrátit, ale hlavně vám trochu pomůžeme s otázkou "kdo je vlastně kdo".
Celý kabinet včetně mě vám bude moc rád k dispozici. 
Těšíme se na spolupráci s vámi. Mějte se krásně,
Alexandra Koželuha

Jmenování Nominačního výboru guvernérem distriktu 22.2.2023

Nominační výbor jmenovaný guvernérem distriktu podle článku II odstavec 1 stanov LCI - D 122, ČR a SR má za úkol po stupem podle článku II odstavec 2 stanov předložit řádnému konventu kandidáty na úřad guvernéra, 1. a 2. viceguvernéra distriktu. Podle článku 4 Robertova řádu je úkolem nominačního výboru ověření kvalifikace každého nominovaného kandidáta nejpozději třicet (30) dnů před volbou na konventu a rozhodnout o jeho volitelnosti.

Podle článku II odstavec 2 a 3 stanov každý člen (in good standing) lionského klubu (in good standing) v distriktu, který se uchází o úřad guvernéra, prvního či druhého viceguvernéra distriktu, musí sdělit písemně svůj záměr ucházet se o tento úřad nominačnímu výboru, a to uchazeč o úřad guvernéra před datem oznámení kandidatury tímto výborem na konventu, uchazeč o úřad prvního či druhého viceguvernéra nejméně třicet (30) dnů před konáním volby. Všichni uchazeči o tyto úřady musí zároveň dodat veškeré podklady prokazující kvalifikaci pro daný úřad, jak jsou specifikovány v Mezinárodní konstituci a stanovách Lions Clubs International. Nominační výbor zařadí do nominace projednávané konventem distriktu jména všech kandidátů, kteří jsou řádně kvalifikováni pro tento úřad.

Pokud nominační výbor neobdrží žádné oznámení o záměru kandidovat anebo pokud nebude žádný z kandidátů takto řádně kvalifikován, pak (ale pouze v tomto případě) lze nominace do úřadu předkládat přímo na zasedání konventu.

Požadavky na kvalifikaci kandidáta do úřadu guvernéra, prvního a druhého viceguvernéra jsou uvedeny v článku IX odstavec 4 a odstavec 6 písm. b) a c) Mezinárodní konstituce a stanov Lions Clubs International.

Kandidát na úřad guvernéra distriktu musí:

 1. být řádným aktivním členem (in good standing) řádně charterovaného lionského klubu (in good standing) ve svém distriktu.
 2. mít zajištěnu podporu svého klubu nebo většiny klubů v distriktu.
 3. aktuálně vykonávat úřad prvního viceguvernéra distriktu, v němž má být zvolen.
 4. požadavkům odstavce (3) vyhoví člen klubu, jenž splňuje předpoklady pro úřad druhého viceguvernéra distriktu, avšak pouze v případě, že stávající první viceguvernér distriktu ve volbách nekandiduje do úřadu guvernéra distriktu nebo pokud je úřad prvního viceguvernéra distriktu v době konventu distriktu uvolněn.

Kandidát na úřad prvního viceguvernéra distriktu musí:

 1. být řádným aktivním členem (in good standing) řádně charterovaného lionského klubu (in good standing) ve svém distriktu.
 2. mít zajištěnu podporu svého klubu nebo většiny klubů v distriktu.
 3. aktuálně vykonávat úřad druhého viceguvernéra distriktu, v němž má být zvolen.
 4. požadavkům odstavce (3) vyhoví člen klubu, jenž splňuje předpoklady pro úřad druhého viceguvernéra distriktu, avšak pouze v případě, že stávající druhý viceguvernér distriktu ve volbách nekandiduje do úřadu prvního viceguvernéra distriktu nebo pokud je úřad druhého viceguvernéra distriktu v době konventu distriktu uvolněn.

Kandidát na úřad druhého viceguvernéra distriktu musí:

 1. být řádným aktivním členem (in good standing) řádného lionského klubu (in good standing) ve svém distriktu.
 2. mít zajištěnu podporu svého klubu nebo většiny klubů v distriktu.
 3. v době převzetí úřadu druhého viceguvernéra distriktu zastával nebo bude zastávat (served or will have served at the time) úřad:
  1. prezidenta lionského klubu po celé funkční období nebo jeho větší část a člena představenstva lionského klubu minimálně po další dva (2) roky; a
  2. předsedy zóny nebo regionu nebo sekretáře kabinetu a/nebo pokladníka kabinetu po celé funkční období nebo jeho větší část;
  3. přičemž výše uvedené nelze splnit současně.
 4. Nevykonával po celé funkční období nebo jeho větší část úřad guvernéra distriktu.

Pro zjednodušení práce nominačního výboru si dovoluji přeložit do srozumitelnějšího jazyka

Nejpozději třicet dní před konáním distriktního konventu musí nominační výbor obdržet písemný záměr konkrétního uchazeče o úřad DG, 1.VDG a 2.VDG, tedy sdělení, že se o tento úřad uchází. Uchazeč o úřad DG však může tento záměr předložit nejpozději den před konáním konventu.

K tomu uchazeč o úřad (kandidát) doloží:

 • potvrzení pokladníka klubu, že má zaplaceny příspěvky pro daný rok, ale také za dobu minulou, tedy že veškeré závazky k svému klubu má vyrovnány, a současně že má klub vyrovnány veškeré závazky vůči LCI - může být potvrzeno na písemném sdělení kandidáta, že se uchází o úřad, nemusí být zvláštní listina
 • doporučující dopis klubu, jehož je členem, v němž bude uvedeno, že klub kandidaturu tohoto uchazeče podporuje (pokud podporu svého klubu nezíská, musí jej podpořit většina všech klubů v distriktu) – doporučení může být rovněž na písemném sdělení kandidáta, že se uchází o úřad, nemusí být zvláštní listina
 • u kandidáta na DG není třeba dokládat, že aktuálně vykonává úřad 1. VDG, to je obecně známo, tuto skutečnost bude nominační výbor pouze konstatovat
 • u kandidáta na 1.VDG není třeba dokládat, že aktuálně vykonává úřad 2.VDG, to je také obecně známo, tuto skutečnost bude nominační výbor pouze konstatovat
 • u kandidáta na 2.VDG musí nominační výbor ověřit, zda skutečně v minulosti zastával nebo v daném roce zastává po většinu tohoto roku úřad prezidenta klubu a k tomu byl minimálně další dva roky členem představenstva klubu a alespoň jeden rok nebo jeho podstatnou část vykonával nebo vykonává úřad zónového nebo regionálního chairmana, sekretáře a/nebo pokladníka kabinetu – uvedené úřady v klubu a v kabinetu se nesmí časově překrývat

19. 10. 2022

Výbor pro konstituci a stanovy