Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Lions Quest - workshopy (SR)

Infografika ke stažení

Presne takto pred rokom 6. 4. 2018 za účasti guvernéra distriktu  Bohumíra Krátkeho, viceguvernéra Palka Moru a viacerých lionov sa slávnostne uviedol do života systém vzdelávania detí a mládeže LIONS QUEST.

ČO JE TO LIONS QUEST ? 

Je to  medzinárodný preventívno -výchovný program realizovaný združením LCIF, ktorého cieľom je podporovať rozvoj sociálno - emocionálnych schopností  detí a mládeže prostredníctvom zavádzania moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu. Program je realizovaný v 106 krajinách sveta a adaptovaný v 40. jazykoch. Na Slovensku financovaný hlavne z grantov
LCIF a darov  členov Lions klubov.

Pri programe Lions Quest sa zručnosti sa nezískavajú iba v škole, preto Lions Quest oslovuje komunitu a rodinu prostredníctvom aktivít, ako je učenie sa slúžiť druhým.

Lions Quest zapája do výchovného procesu detí a mládeže 3 hlavné piliere ktoré v rozhodujúcej miere formujú deti a mládež – školu, rodinu a spoločnosť a domácu komunitu, podobne ako Lionské hnutie.

 

Doposiaľ sa podarilo zorganizovať 3 workshopy na ktorých sa začal proces prípravy vlastných Lions Quest trénerov (TOT) . TOT pripravuje 2 vysoko kvalifikovaných pedagógov na usporiadanie seminárov Lions Quest pre výuku zručnosti Lions Quest do budúcnosti. Výcvik je  vedený senior lektormi certifikovanými pre Lions Quest . V súlade so svojim záväzkom na prípravu kvalitných inštruktorov má LCIF vysoké štandardy pre výber trénera a prípravu na úlohu trénera.

Aby sme mali vlastných certifikovaných trénerov programu Lions Quest, zostáva nám zorganizovať ešte 3 workshopy.

Prostredníctvom rôznych aktivít, realizovaných formou hier sa u detí rozvíjajú doležité kompetencie, potvebné v bežnom zivote. Spomeniem niektoré z nich:

Životné zručnosti – vedomé rozhodovanie, aktívne počúvanie, asertivita, rešpektovanie zdravia, ocenenie hodnoty rodinného života, stanovovanie cieľov a ich implementácia...

Osobnostný rozvoj – sebauvedomenie, samoľúbost, zodpovednosť, dôvera, sebamotivácia, riešenie emócií....

Rozvoj emocionálnej sféry – osvojenie techník zvládania silných emócií,riešenia problémov a konfliktov, rozvíjanie sociálneho cítenia a empatie, schopnosť vzoprieť sa násiliu....

Sociálny rozvoj – umenie načúvať, rešpekt voči ostatným, riešenie konfliktov, lepšia komunikácia s okolím, rozvoj komunikačných a motivačných schopností,informovanie o škodlivosti užívania návykových látok

Sebauvedomenie a slúženie iným – uvedomenie si potreby druhých, ochota pomáhať, služba škole a miestnej komunite, plánovanie projektov, lepšia komunikácie so spolužiakmi, v rodine, komunite , učiteľmi....

Zdravý život – zodpovedné rozhodovanie, etická zodpovednosť, odolávanie alkoholu, cigaretám a  drogám ....

Po 25 rokoch implementácie programu v 100 krajinách sveta na základe výskumov v jednotlivých krajinách môžeme povedať, že Lions Quest u žiakov zlepšuje spoločenskú klímu školy, výsledky žiakov, dochádzku a medziľudské vzťahy.Naopak znižuje rizikové správanie, agresivitu a násilie v škole, hladinu stresu u žiakov a konfliktné situácie.

 

Lions Quest je prispôsobený rôznym vekovým skupinám:

Umenie vyrastať– pre deti vo veku 5 - 9 rokov                               

UMENIE DOSPIEVAŤ – pre deti vo veku 10 – 14 rokov - realizovaný na Slovensku

Umenie žiť – pre mládež vo veku 15 - 19 rokov                                       

Ako príklad uvádzam skúsenosti s programom o ktoré sa s nami podelila PhDr. Regina Sládečková, PhD. Riaditelka strednej zdravotníckej školy z Nitry.

Program LQ ma oslovil  už samotným obsahom  propagačných materiálov.  Programom ponúkané  benefity pre žiakov, učiteľov a rodičov sú natoľko silné, že ma inšpirovali  dať vyškoliť čo najviac  pre program nadšených pedagogických zamestnancov. V súčasnosti je to 9 učiteľov. Používanými technikami programu LQ škola ožila ruchom z kooperatívnej spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi  navzájom, z tried sa ozýva smiech, živá diskusia v skupinách a žiacke plagátové výtvory svedčia o netradičnom práci na hodinách. Spočiatku sekundový údiv žiakov nad pokynmi pred energerzermi ,ale napokon radosť a humor, ktorý je s nimi spojený vládne každou LQ hodinou. Za veľmi cenné však považujem, že  učiteľ si pýta a dostáva nefalšovanú spätnú väzbu na svoje pôsobenie na hodine. Pestrú škálu techník LQ si precvičujeme pred poradami a na teambuildingoch. Odvážna kolegyňa z našich radov sa stala lektorkou LQ a už sa tešíme na spoločné tvorivé a inšpiratívne stretnutia s ňou. Techniky LQ dávajú každému žiakovi hravou formou priestor na vyjadrenie svojich vedomostí a názorov spolužiakom a vyjadrenie sa k  dianiu na hodinách. Formuje  sa ich sebavedomie, líderské schopnosti, vedomie  existencie a nutnosti pravidiel,  a hlavne pocit,  že každý je dôležítý aj vo svojej inakosti.  

Vytvořil Creos CZ