Milí Lioni a přátelé,
jak jsem vám slibovala již v mém prvním listu guvernérky, ZDE je seznam členů kabinetu včetně kontaktních údajů a fotek.
Snad vám tím trochu ulehčíme práci a přemýšlení o tom, na koho se s čím obrátit, ale hlavně vám trochu pomůžeme s otázkou "kdo je vlastně kdo".
Celý kabinet včetně mě vám bude moc rád k dispozici. 
Těšíme se na spolupráci s vámi. Mějte se krásně,
Alexandra Koželuha

Edičné pravidlá dištriktu 122 Česká republika a Slovenská republika

 1. Dištrikt D122 Česká republika a Slovenská republika disponuje nasledovnými komunikačnými kanálmi:
  1. Vlastný informačný systém zasielania hromadných správ
  2. Web
  3. Sociálne siete
  4. Časopis
  5. Iné (WhatsUp skupiny / kaleidoskop)

 2. Prevádzku komunikačných kanálov zabezpečuje zmocnenec pre IT so svojím výborom ak ho DG vymenoval

 3. Pre hromadné zasielanie správ prostredníctvom informačného systému sa zavádzajú nasledovné kategórie správ a pravidlá pre ich zverejňovanie:
  1. Kategória A
   1. Autor: DG, predseda Rady pastguvernérov, stály podpredseda Rady pastguvernérov, žiadosť minimálne 10-ti PDG
   2. o obsahu, adresátoch ako aj o druhu informačného kanálu rozhoduje autor
  2. Kategória B
   1. Autor: VDG/predseda regiónu/štatutárny zástupca, inak aj člen GAT tímu ak je tím vymenovaný
   2. Obsah je obmedzený rozsahom kompetencií autora,
   3. Správa môže byť hromadne zasielaná len v rámci regiónu v pôsobnosti autora
  3. Kategória C
   1. Autor: sekretár, pokladník, ceremoniár a zmocnenec (členovia kabinetu)
   2. Obsah je vymedzený rozsahom kompetencii autora
   3. Správa môže byť hromadne zasielaná v rámci kabinetu a do klubov a to výhradne funkčne rovnakej osobe, prípadne CP a VP.
  4. Kategória D
   1. Autor: prezident klubu alebo ím poverený funkcionár klubu
   2. Obsah je striktne vymedzený na oznámenie zamýšľaných aktivít klubov s cieľom pozvať na danú aktivitu Lionov zo zóny, regiónu či z dištriktu
   3. Správa môže byť pri zachovaní predchádzajúcej podmienky zasielaná hromadne, pričom autor určí či bude zaslaná všetkým Lionom zóny, regiónu alebo dištriktu

 4. Pre zasielanie hromadných správ sa zavádzajú nasledovné pravidlá:
  1. Zmocnenec pre IT zabezpečí zverejnenie správy kategórie A – D formou hromadných správ po obdržaní požiadavky od autora
  2. Zmocnenec pre PR sleduje zverejnené správy kategórie D a rozhodne o ich ďalšom spracovaní a zverejnení v informačných kanáloch uvedených v bode 1, písm. b-e.

 5. O obsahu, rozsahu informácii v informačných kanáloch podľa bodu 1 písm. b-e rozhoduje zmocnenec pre PR a to samostatne alebo na základe pokynu DG.

 6. Tvorbu obsahu v informačných kanáloch podľa bodu 1 písm. b-e zabezpečuje zmocnenec pre PR so svojim výborom, ako ho DG ustanovil

 7. Ostatné pravidlá
  1. Za dodržiavanie týchto pravidiel zodpovedá guvernér distriktu.
  2. Ceremoniár sleduje zverejnené správy a v prípade, že ich obsah vyhodnotí ako porušujúci Etický kódex Liona, oznámi takúto skutočnosť Predsedovi Rady pastguvernérov a DG. Oznámenia iných Lionov sú adresované výhradne Ceremoniárovi.
  3. Ktorýkoľvek VDG a predseda výboru pre konštitúcie a stanovy môže oznámiť DG a Predsedovi Rady pastguvernérov nesúlad či rozpor zverejňovanej informácie s Konštitúciou a stanovami