Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Bouře Sandy - dopis IP a IPIP

Dopis rozeslaný mezinárodním prezidentem a předsedou nadace:


Vážený Lione,

začátkem tohoto týdne, když se super bouře Sandy blížila k východnímu pobřeží USA, jsme vás informovali, že Lions jsou připraveni pomoci těm, kterým bouře hrozí. Jsme si vědomi síly s jakou dovede bouře udeřit a proto jsme myšlenkami i modlitbami stále s těmi, kteří byli postiženi, včetně členů naší rodiny Lions. Jako Lioni jsme opět prokazujeme schopnost naší rychlé reakce v čase nouze a proto vás chceme informovat o současném rozsahu téro pomoci.

Lions Clubs International Foundation (LCIF) (Nadace LCI) poskytla 100.000 US dolarů z prostředků Major Catastrophe Grant (Fond pro největší přírodní katastrofy) Lionům v postižených oblastech, aby mohli okamžitě začít poskytovat pomoc. Řada lionů již spolupracuje s místními středisky distribuce potravin, s policií a hasiči a ostatními místními orgány.

Kromě této finanční pomoci bylo Nadací LCI (LCIF) uvolněno z Fondu pro největší přírodní katastrofy (Major Catastrophe Grant) dalších 100.000 US dolarů jako prostředků pro stav nouze distriktům South Carolina, Maryland, New Jersey, Connecticut a New York. LCIF byl schopen poskytnout tyto prostředky z fondu humanitární pomoci při katastrofách díky Lionům, kteří poskytli velkorysé dary s vědomím, že v době katastrofy je potřeba pomoci obrovská a naléhavá.

Vyzýváme ke sledování našeho úsilí on-line na blogu LCI, Twitteru and Facebooku. LCIF očekává a je připravena vyřídit daleko více žádostí o nouzové granty na základě hodnocení potřeb a rozsahu obnovy Liony ve svých komunitách. Doporučujeme lionům zvážit rovněž poskytnutí daru LCIF, ve prospěch nadace pro pomoc při katastrofách. Dary do tohoto fondu humanitární pomoci při katastrofách lze honorovat jako Melvin Jones Fellowship.

Jsme přesvědčeni, že ve světě služby jeden člověk zmůže mnoho, ale společně zmůžeme o mnoho více.

S pozdravem

 

Wayne A. Madden                                             Wing- Kun Tam

Prezident, LCI                                                    Předseda LCIF


Originální znění rozeslané emailem Lionům po celém světě:

Dear Lion,

Earlier this week as Superstorm Sandy was near landfall on the East Coast, we let you know that Lions would be there for those in the storm's path. We know the devastating impact that a disaster can have in a community and as always, our thoughts and prayers are with those who were affected, including members of our own Lions family. As Lions, we have once again demonstrated our quick response in the time of need, and we want to update you on relief efforts.

Lions Clubs International Foundation (LCIF) awarded a US$100,000 Major Catastrophe Grant with money from the disaster relief fund, allowing Lions in affected areas to immediately begin providing assistance. Many Lions are already working with local food banks, police and fire departments and other local organizations.

In addition to the Major Catastrophe Grant, LCIF has awarded US$100,000 in emergency grants to Lions districts in North Carolina, Maryland, New Jersey, Connecticut and New York. LCIF was able to award these funds from the disaster relief fund, thanks to Lions who generously donated knowing that in times of disaster there is an urgent and great need.

Follow our efforts online through the LCI blog, Twitter and Facebook. LCIF is expecting and is ready for many more emergency grant requests as Lions assess the needs of their communities and power is restored.  We also encourage Lions to consider making a donation to the Foundation for disaster relief. Donations to the disaster relief fund are Melvin Jones Fellowship eligible.

We believe that In A World of Service one person can make a difference, but together we can have an even greater impact.

Sincerely,

 

Wayne A. Madden                         Wing-Kun Tam

President, LCI                                 Chairperson, LCIF

Vytvořil Creos CZ