Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Aktualita / Čo sa stalo, že D-122 je dnes tam kde je.

Publikováno: 17.12.2019

LION

Čo sa stalo, že D-122 je dnes tam kde je. 

Stručný, pokiaľ sa to dá, rešerš udalostí a možné riešenia.

(Súbor PDF na stiahnutie - autor Štefan Demian LC Brezno)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1.

V stanovách LIONS CLUBS INTERNATIAONAL Distrikt – 122, Česká a Slovenská Federatívnej republiky (ďalej len „LCI D-122 ČSFR“), registrovaných pri založení spolku pod VSC/1 – 15582/92 - R, dňa 8.10.1992 sa uvádza aj:

  1. že spolok vykonáva svoju činnosť na celom území ČSFR a to aj bývalej, ak by došlo k rozdeleniu federácie na dva alebo viac samostatných štátov. Zahrňuje všetky Lions kluby na čs. území alebo na bývalom československom území.(§ 1 ods.3),

  2. že spolok sa delí na distrikty. Podľa potreby môžu byť vytvorené regióny a disctrikty, ak bude vytvorený nad existujúcimi distriktmi celoštátny distrikt, obsahujúci aspoň dva distrikty (§ 1 ods.4),

  3. a ako orgány spolku sa uvádza jednak celodistriktné zhromaždenie ako najvyšší orgán spolku (v stanovách spomínaný aj ako súhrnný distrikt), a tiež zhromaždenie distriktu ako najvyšší orgán distriktu (§ 8 a nasl.).

To znamená, že už v spomínaných prvých stanovách sa uvažovalo s prípadom rozdelenia ČSFR (!) a bolo naznačené, ako by mohol organizačne fungovať D-122 po rozdelení ČSFR (!!), k čomu aj došlo takmer po 3 mesiacoch od zaregistrovania týchto stanov na príslušnom ministerstve.

 

2.

Takže po rozdelení ČSFR a vzniku samostatných ČR a SR k 1.1.1993 mali úradujúci funkcionári (prvým guvernérom na 1. konvente D-122 konanom 2.4.1993 sa stal Zdeno Somora a viceguvernérom Jan Loukotka) priamo v stanovách, ktorými sa riadili resp. mali riadiť, naznačené ako postupovať ďalej. Mali byť vytvorené v každej republike občianske združenia podľa príslušných predpisov tej ktorej republiky napr. s názvom „LIONS CLUBS INTERNATIAONAL Distrikt – 122, ČR“ (ďalej len „LCI D-122,ČR“) v Českej republike, ktoré by združovalo kluby na území ČR a s názvom „LIONS CLUBS INTERNATIAONAL Distrikt – 122, SR“ (ďalej len „LCI D-122,SR“) v Slovenskej republike, ktoré by združovalo kluby na území SR. Tieto dva občianske združenia by v zmysle stanov vytvárali dva distrikty a tieto dva distrikty by tvorili súhrnný distrikt s orgánmi a právomocami podľa spomínaných prvých stanov. Pôvodný spolok LCI D-122 ČSFR by sa zrušil bez likvidácie - právnymi nástupcami by boli LCI D-122,ČR a LCI D-122,SR. 

To všetko malo byť podrobne prerokované a následne  spracované do návrhov uznesení a predložené na prerokovanie a schválenie na najbližšom konvente v r. 1994.

 

3.

V skutočnosti sa neudialo nič dlhých 12 rokov (!). Treba sa na dôvody opýtať zodpovedných funkcionárov v rokoch 1993 – 2004. Až na konvente 28.5.2005 (guvernér v r. 2004-2005  Libor Bouček) došlo k zmene stanov. Zmena spočívala hlavne v zmene názvu spolku, ktorý znel: LIONS CLUBS INTERNATIAONAL Distrikt – 122, Česká republika a Slovenská republika (ďalej len „LCI D-122 ČRaSR“) s tým, že právna forma: občianske združenie bola zachovaná. Ďalej bolo upravené (či skôr ponechané z pôvodných stanov), že spolok vykonáva svoju činnosť na územní Českej republiky a na území Slovenskej republiky (§ 1 ods. 3.). Že aj na území SR, sa následne ukázalo, že to bolo to v rozpore so zákonom (pozri bod 4. tohto materiálu). A tiež už boli v stanovách vypustené ustanovenia o možnosti dvoch distriktov a súhrnného distriktu (???!!!). Toto by chcelo od zodpovedných funkcionárov aj s odstupom času riadne vysvetlenie... .

Zmena stanov bola predložená Ministerstvu vnútra ČR (ďalej len „MV ČR“), ktoré listom zo dňa  24.08.2005 Č.j. VS-5543/SDR/1-2005. o.i. píše, že spolok bol zaregistrovaný 8.10.1992 a že novelou zákona o združovaní občanov (č.83/1990 Zb.) a to zákonom č. 68/1993 Zb. (prijatého v dôsledku rozdelenia ČSFR – pozn. autora tohto materiálu)došlo k vypusteniu § 10, ktorý umožňoval občianskym združeniam vyvíjať činnosť na území Českej i Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené je treba vypustiť z §1 bod 3 stanov možnosť pôsobenia na území Slovenskej republiky, prípadne zvážiť zmenu právneho postavenia klubu a pôsobiť ako organizácia s medzinárodným prvkom podľa zák.č. 116/1985 Zb.

Napriek tomu, že v tomto prípise MV ČR sa uvádza ako je možné postupovať t.zn. zmeniť právnu formu z občianskeho združenia na organizáciu s medzinárodným prvkom, funkcionári D-122 sa z nepochopiteľných príčin rozhodli založiť nový spolok (??!!) vo forme organizácie s medzinárodným prvkom (pozri bod 4. tohto materiálu) a pôvodný spolok LCI D-122 ČRaSR (predtým s názvom LCI D-122 ČSFR) v právnej forme. občianske združenie  fungoval ďalej bez ohľadu na to, že MV ČR zmenu stanov odmietlo zaregistrovať (?!) (lebo nemohol pôsobiť na území SR), ale v skutočnosti pôsobil ďalej aj v SR (vyberal aj poplatky...) a to až do r. 2008 (?!) (bod 5. tohto materiálu).

 

4.

Rozhodnutím Ministerstva vnútra ČR Č.j. VS-6775/SDR/1-2005 zo dňa 4.12.2005, bola povolená činnosť medzinárodnej nevládnej organizácii LCI D-122 ČRaSR a v odôvodnení uvádza, že sa tak stalo na základe žiadosti prípravného výboru (PDG J..Zatloukal, PDG T.Buček a PDG T.Ryba). Na mieste je otázka: z akého dôvodu spolok LCI D-122 ČRaSR,v právnej forme. občianske združenie, keď MV ČR odmietlo zaregistrovať tento spolok (pozri bod 3.tohto materiálu) nezmenilo právnu formu na najbližšom konvente (t.j. v r.2006) uznesením o zmene formy z občianskeho združenia na organizáciu s medzinárodným prvkom, t.j. tak ako na to poukázalo MV ČR (bod 3. tohto materiálu), ale cez zakladateľov, bol vytvorený nový spolok LCI D-122 ČRaSR, v právnej forme: medzinárodná nevládna organizácia. Po zaregistrovaní tohto spolku na MV ČR z iniciatívy ich zakladateľov sa mal uskutočniť ustanovujúci konvent, t.j. po 4.12.2005, ale taký doteraz nebol (!). Napriek tomu sa členovia spolku LCI D-122 ČRaSR s právnou formou: občianske združenie (pôvodne LCI D-122 ČSFR) stali ani nevediac ako členmi nového spolku (t.j. aj s novým IČO) LCI D-122 ČRaSR, v právnej forme: medzinárodná nevládnej organizácia (bod 6. tohto materiálu).

Tieto nepochopiteľné kroky funkcionárov D-122 (bod 4. a 5. tohto materiálu) sa udiali v lionistickom roku 2005-2006 - guvernér Jiří Zatloukal, 1.viceguvernér Tibor Buček 2. viceguvernér Tomáš Ryba, t.j zakladatelia nového spolku LCI D-122 ČRaSR, v právnej forme: medzinárodná nevládna organizácia a to bez vedomia členov pôvodného spolku LCI D-122 ČSFR (po zmene názvu LCI D-122 ČRaSR) s právnou formou: občianske združenie. 

 

5.

Konvent spolku LCI D-122 ČRaSR (predtým s názvom LCI D-122 ČSFR) s právnou formou: občianske združenie konaný dňa 27.5.2006, poveril novozvoleného guvernéra Tibora Bučeka k uskutočnení všetkých právnych úkonov, potrebných k získaniu príslušných povolení pre vyvíjanie činnosti tohto združenia aj na území SR A to toho Tibora Bučeka, ktorý už bol zároveň zakladajúcim členom nového spolku LCI D-122 ČRaSR, v právnej forme: medzinárodná nevládna organizácia (pozri bod 4) (?). Guvernérom T.Bučekom bol tiež menovaný zmocnenec pre jurisdikciu JUDr. René Hudcovič, ktorý sa venoval právnej príprave a konzultáciám. V rámci kabinetu prebiehala ďalej diskusia o forme transformácie. Novým prvkom bola myšlienka vykonať kroky, ktoré by mohli ďalej smerovať k vytvoreniu spoločného multidistriktu. Konečne myšlienka transformácie v duchu prvých stanov, kde sa spomína súhrnný distrikt a to po 14 rokoch, (aj keď toto bolo zmenou stanov v r. 2005 vypustené – bod 3. tohto materiálu), ktorá však z  nepochopiteľných dôvodov nebola vôbec odkomunikovaná s členmi a zodpovední funkcionári namiesto toho, aby konečne usporiadali vzťahy v D 122 v duchu stanov uvrhli pomery v D 122 ešte do väčšieho právneho chaosu. 

 

6.

Konvent konaný dňa 24.5.2008 bol toho exemplárnym príkladom. Napriek tomu, že išlo o jeden konvent, výstupy z tohto konventu sa týkajú dvoch spolkov: ako spolku LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR), v právnej forme: občianske združenie, tak aj spolku LCI D-122 ČRaSR, v právnej forme: medzinárodná nevládna organizácia (založenom troma zakladateľmi v r. 2005 – viď bod 4., ale ešte bez ustanovujúceho konventu a teda bez riadnych členov). Zjednodušene povedané, konvent bol zvolaný ako konvent spolku LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR), v právnej forme: občianske združenie, jeho členovia dostali príslušné pozvánky a prišli na konvent ako členovia tohto spolku a konvent skočil ako konvent spolku LCI D-122 ČRaSR, v právnej forme: medzinárodná nevládna organizácia, t.j. iného spolku s vlastnou právnou subjektivitou, t.zn. aj iným IČO a účastníci odchádzali z tohto konventu už ako členovia iného spolku, bez toho, že by o tom vedeli (prostredníctvom pozvánky na konvent). Takáto rošáda, akú pre nich pripravili zodpovední funkcionári (či skôr nezodpovední ?) vyvoláva dôvodné pochybnosti o zákonnosti takéhoto postupu (!).

V  správe o stave D-122 guvernéra Tomáša Rybu ešte ako guvernéra spolku, ktorého konvent bol zvolaný t.j. spolku LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR), v právnej forme: občianske združenie, sa uvádza, že tím Dr. ChoděryDr.Hudzoviča  vykonal prvé kroky s uvedením nášho združenia do súladu s právnym stavom. D 122 bol založený ako spoločenská organizácia podľa zákona o združovaní občanov v dobe, kedy existovala Česká a Slovenská federatívna republika. Po rozdelení štátu začal D 122 pôsobiť aj v inom štáte a na jeho právny štatút sa tak vzťahujú ustanovenia iného zákona. Z tohto dôvodu, bol v minulosti založený ďalší D 122 (pozri bod 4. toho materiálu) ako spoločenská organizácia s cudzím prvkom. Úlohou tímu bolo preto zladenie činnosti obidvoch organizácií tak, aby bola zachovaná historická kontinuita

A skutočný výsledok tohto „zladenia, aby bola zachovaná historická kontinuita“ ? Pre to, aby bola zachovaná právna kontinuita stačilo zmeniť právnu formu spolku LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR) a to z právnej formy: občianske združenie na právnu formu: medzinárodná nevládna organizácia a vôbec nebolo potrebné zakladať nový spolok LCI D-122 ČRaSR, v právnej forme: medzinárodná nevládna organizácia, čo je nepomerne administratívne, organizačne a aj finančne náročnejší proces. A keď už bol založený takýto spolok, tak spolok LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR) sa mal zrušiť s právnym nástupníctvom, pričom právnym nástupcom by bol spolok LCI D-122 ČRaSR, v právnej forme: medzinárodná nevládna organizácia. V skutočnosti sa ale stalo, že spolok LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR) bol zrušený bez právneho nástupcu (pozri bod 7. tohto materiálu), pričom bol vymenovaný aj jeho likvidátor hoci iný bod uznesenia sa zmieňuje o právnom nástupníctve. Táto zmienka je však zmätočná ako väčšina uznesení a krokov zodpovedných funkcionárov v celom procese usporadúvania vzťahov v D 122 od r. 1993 cez konvent v r. 2008 a žiaľ až po súčasnosť. 

 

7.

Výmaz spolku LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR) v právnej forme: občianske združenie, na základe príslušného uznesenia vyššie spomínaného konventu konanom dňa 24.05.2008 zabezpečovala advokátska kancelária JUDr. PhDr. Oldřicha Choderu. V prípise MV ČR Č.j. MV -64 761-3/VS-2008 zo dňa 29.8.2008 adresovanom Dr. Choděrovi sa uvádza, že zmienka o právnom nástupníctve v uznesení nie je relevantná a že podanie Dr.Choděru považuje MV za oznámenie o zániku tohto spolku (LCI D-122 ČSFR) dobrovoľným rozpustením, t.zn. o zánik pri ktorom je vykonávaná likvidácia, t.j. majetkové vysporiadanie. A Dr. Chodera na uvedený prípis odpovedal listom Zn. 2626/L/Pi zo dňa 5.9.2008, v ktorom potvrdzuje, že skutočne toto jeho oznámenie bolo mienené len ako oznámenie o zániku združenia za účelom jeho výmazu z registra občianskych združení vedenom MV, nie o oznámenie o zlúčení s organizáciou s medzinárodným prvkom. Proklamácia nástupníctva bola len formálna deklarácia, avšak vôľa občianskeho združenia bolo rozhodnúť o zániku a likvidácii (!!!). Ktorému členovi alebo aspoň guvernérovi po r. 2008 je teda známe ako dopadlo takéto majetkové vyporiadanie, nech sa prihlási, minimálne by o tom mal mať vedomosti menovaný likvidátorIvan Vičar (LC Plzeň City).

 

8.

A napriek uvedenému a skutočnosti, že spolok LCI D-122 ČSFR zaniknutý bez právneho nástupcu bol zakladateľom Nadačného fondu LIONS QEST ČR, zodpovední funkcionári znovu dlhých 10 rokov (!) túto vzniknutú situáciu v D 122 neriešili. Až na konvente 18.5.2018 spolku LCI D-122 ČRaSR, v právnej forme: medzinárodná nevládna organizácia (guvernérka E.Šěpánková) bolo prijaté uznesenie, že právnym nástupcom spolku LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR) v právnej forme: občianske združenie zaniknutého v r. 2008 je spolok LCI D-122 ČRaSR, v právnej forme: medzinárodná nevládna organizácia (?!). Ale o svojom právnom nástupcovi rozhoduje ten, kto rozhodol o svojom zániku, t.j. LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR) v právnej forme: občianske združenie a ten rozhodol, že zaniká bez právneho nástupcu (pozri bod. 7. tohto materiálu), preto uvedené uznesenie o právnom nástupníctve nemohlo byť ani deklaratórne – nie jej možné deklarovať to, čo nie je. A na základe takéhoto uznesenia ďalší guvernér J.Kalaš ako guvernér spolku LCI D-122 ČRaSR, v právnej forme: medzinárodná nevládna organizácia s odvolaním sa na uvedené právne nástupníctvo po spolku LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR) v právnej forme: občianske združenie svojim rozhodnutím spísanom vo forme notárskej zápisnice zmenil členov správnej rady a aj revízora v Nadačnom fonde LIONS QEST ČR, ktorého zakladateľom je ale stále LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR) v právnej forme: občianske združenie. Ak bol spolok, ktorý bol zakladateľom nadačné fondu zrušený bez právneho nástupcu (čo bol – bod. 7.) a vymazaný a to ak v súlade so zákonom, tak vlastne nadačný fond nemá zakladateľa (!). A zmeny vykonané v orgánoch nadačného fondu nemajú takisto oporu v zákone....

 

9. Záver: 

Jeden spolok: LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR) v právnej forme: občianske združenie. Je zrušený, ale v rozpore s vlastnými stanovami. Podľa stanov, jeho § 24 Rozpustenie spolku: O dobrovoľnom rozpustení spolku je možné rozhodnúť na mimoriadnom celodistriktnom zhromaždení, zvolanom za týmto účelom a len dvojtretinovou väčšinou odovzdaných platných hlasov (§24,ods.1). Niet nijakých pochybností, že konvent konaný 24.5.2008 (bod 6.), nebol mimoriadnym konventom zvolaným za účelom rozpustenia spolku.  Druhý spolok: LCI D-122 ČRaSR, v právnej forme: medzinárodná nevládna organizácia bol založený, ale v rozpore s vlastným návrhom stanov, ktoré predložili traja zakladatelia pri registrácii na MV 4.12.2005 (bod 4.) a ktorý postup predpokladal zvolanie ustanovujúceho konventu, ktorý mal o.i. schváliť aj stanovy. Niet nijakých pochybností, že takýto ustanovujúci konvent nebol nikdy zvolaný.

Ďalší problém tohto druhého spolku je, že vyvíja činnosť aj na území SR, ktorá spočíva, zdá sa, hlavne vo vyberaní poplatkov. Niet pochýb, že vyvíjať činnosť na území SR môže len prostredníctvom organizačnej zložky, ktorá by mala vlastného štatutára ustanoveného do funkcii podľa stanov (v stanovách o tom nie je ani zmienka), vlastné IČO a vlastný účet. A niet pochýb, že takáto organizačná zložka nebola doteraz zriadená. A teda aj legálnosť vyberania poplatkov je otázna. 

Pokiaľ by sa aj stalo, že takáto organizačná zložka by bola zriadená, tak kluby na území SR by boli členmi spolku založeného v ČR, ale na území SR by mohli vyvíjať činnosť len prostredníctvom organizačnej zložky, t.j. vlastne pobočky spolku v ČR, t.zn. kluby na území SR by nemohli vyvíjať činnosť na území SR priamo, ale len prostredníctvom spolku založeného v ČR (?!). To je niečo čo má znovu prvky právneho ekvilibrizmu....

Stav popísaný v tomto bode je neudržateľný a jeho živenie nijako nevyrieši situáciu v D 122 k lepšiemu.

 

10.

Ako vidno právny chaos sa s každými ďalšími rokmi len prehlbuje. Lebo všetci zodpovední funkcionári sa doteraz tvárili, že všetko je v poriadku a nik nemal odvahu stav v D 122 pomenovať a pokúsiť ho riešiť či nebodaj vyriešiť. Zdá sa akoby každý funkcionár videl len honor funkcie a členovia spolku len honor  členstva v takom charitatívnom spolku akým LCI nesporne je, potľapkávať sa,  drukovať si navzájom nevidiac realitu a prezentovať čo sa v D122 urobilo dobre od r. 1992, ale už skoro nik nechcel riešiť neskutočne chaotický právny stav, ktorý má zákonite vplyv aj na vzťahy vnútri D 122 a na ktorých sa ďalej „buduje“ D-122. A keď sa konečne našiel zodpovedný funkcionár (guvernér P.Mora), ktorý si dal neskutočnú prácu zmonitorovať a zdokumentovať to neskutočne zmätočné právne fungovanie D 122, aby sa v tom pomohol zorientovať všetkým členom, ak vôbec, o to ak stoja. Podarilo sa mu to napriek znevažovaniu jeho osoby a osočovaniu zo spreneverenia sa ideálom spolku a z jeho rozvracania a farizejsky aj od tých, ktorý mu zatajovali informácie a podklady, ktoré mali k dispozícii resp. mu ich podsúvali účelovo neúplné či nepravdivé.  P.Mora mal skutočnú guráž usporiadať vzťahy čo najbližšie k pôvodným stanovám a právny chaos napraviť do najväčšej možnej miery, ale narazil na neskutočný odpor. Je až tragikomické sledovať tú e-mailovú výmenu názorov. Je nepochopiteľné, koľkí priam zúfalo obhajujú súčasný stav a teda aj súčasný právny chaos (ktorí asi ani nevedia pomenovať) a sú ochotní v tom pokračovať v mene akýchsi ideálov a snáď aj spomínaného honoru. 

Na nezdravých základoch sa nedajú budovať zdravé vzťahy v D 122. Ak to zodpovední funkcionári nepochopia, len prehĺbia nelichotivý stav v D122 do takej miery, že jediným riešením zostane možno len riešenie sporov v súdnych konaniach (či občianskoprávnych alebo nedajbože trestnoprávnych) čo je len krok k medializácii pomerov vnútri D 122. To asi žiadny súdny člen a ani skutočne zodpovedný funkcionár D 122 nechce.

 

11. Riešenie. 

Možné riešenie už bolo naznačené v bode 1. tohto materiálu:

a) Postaviť D 122 na myšlienke pôvodných stanov. Teda dvoch distriktov. Jeden distrikt združujúci kluby na území SR a druhý distrikt združujúci kluby na území ČR a tieto dva distrikty by vytvárali súhrnný distrikt.

b) Otázku organizačnú majú kluby na území SR vyriešenú riadnym založením spolku, ktorý je spôsobilý združovať kluby na území SR. Kolegovia v ČR majú tiež založený spolok (ktorý by mal upustiť od márnej ambície pôsobiť aj na území SR), otázniky okolo jeho založenia (bod.9.) už budú v réžii výlučne kolegov z ČR (pri tejto príležitosti si to budú môcť právne definitívne vyčistiť).

c) Pôvodný spolok LCI D-122 ČRaSR (pôvodne LCI D-122 ČSFR) v právnej forme: občianske združenie vzhľadom na to ako „zanikol“ je reálne ho znovu zlegalizovať a následne v súlade so stanovami ho zrušiť s právnym nástupníctvoms tým, že právnymi nástupcami bude spolok v SR (písm.a) a spolok v ČR (písm. b). 

d) Spolky v SR a ČR vytvoria súhrnný distrikt, len ako administratívny celok bez právnej subjektivity a s orgánmi aj voči LCI... . 

A dôvody na prípadné ďalšie pertraktovanie popísaných pomerov v D 122 by nadobro a naveky odpadli.

 

V Brezna, dňa 25.04.2020

Štefan Demian

člen LC Brezno

Vytvořil Creos CZ