Motto:WE SERVE

Kontakt:

Hotel Slovan
A. Kmeťa 2
010 01 Žilina

+421-911-710 978

 

Logo LC ZA

Aktivity klubu

Každoročne vykonáva a organizuje LIONS CLUB Žilina v rámci svojej aktívnej činnosti množstvo kultúrno-spoločenských a dobročinných akcií, ktorých spoločným výsledkom, okrem iných stránok, akými sú napríklad stretnutia sa spoločensky aktívnych ľudí a zorganizovania dobrej a kultúrnej zábavy, bol jeden hlavný cieľ – z týchto akcií vyzbierať a následne tento výťažok odovzdať hendikepovaným ľuďom so zrakovým postihnutím, a to cez ich zastrešujúcu organizáciu Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Týmito opakovanými finančnými príspevkami ako aj svojou účasťou na organizácii a priebehu týchto podujatí sa členovia klubu snažia prispieť na zlepšenie a uľahčenie kvality života zrakovo postihnutým občanom. Finančné výťažky z našich aktivít slúžia na nákup pomôcok, prístrojov a zariadení pre potreby slabozrakých a nevidiacich. Celkovo náš klub za dobu svojej existencie vyzbieral a daroval finančné prostriedky na dobročinné účely v hodnote viac ako 20 tisíc eur.

 

Finančná stránka veci však nie je jedinou, ktorá pomáha. Organizácii združujúcej zrakovo postihnutých, ktorou je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pomáha aj prezentácia ich organizácie na všetkých našich fórach, ktoré organizujeme, spolu s prítomnosťou ich zástupcov, kde sa aj touto formou snažíme zviditeľniť problematiku zrakovo postihnutých spoluobčanov a prezentovať aj činnosť ich organizácie. Táto býva mnohokrát aj aktívnou účastníčkou našich podujatí, či už formou spolupodieľania sa na aktívnej účasti pri práci na nich alebo ich organizovaní.

 

Samozrejme toto krátke zhrnutie aktivít klubu neobsahuje ďalšie samostatné činnosti všetkých členov, ktoré sú nutné, ale priamo sa nepodieľajú na tvorbe zdrojov, vhodných na odovzdanie na charitatívne účely, ale sú nevyhnutné na fungovanie a chod klubu. Takými sú napríklad pravidelné členské stretnutia, rozdeľovanie úloh pri organizácii podujatí, ich kontrola priebežného plnenia, vzájomná pomoc členov, aktívna účasť a zastúpenie nášho klubu na podujatiach, organizovaných inými LIONS klubmi na Slovensku, alebo v celom Districte 122 / Čechy, Morava a Slovensko /. Táto činnosť členov klubu je vysoko nad rámec vlastných pracovných, rodinných, spoločenských alebo rekreačných individuálnych aktivít.

Vytvořil Creos CZ