Aktuality

21.2.2018

Výzva pro kandidáty na úřad 2.viceguvernéra Distriktu 122 pro rok 2018-19

Všichni Lioni distriktu D-122, kteří se chtějí ucházet o úřad druhého viceguvernéra pro rok 2018-19, nechť svůj záměr oznámí do 12.5.2018 předsedovi nomin. výboru, PDG Rudolfovi Hlavačkovi, členu LC Nitra.
Plný text výzvy je ZDE.

ICS6.3.2018

Jarní PLES 2018 Lions Clubu

16.3.2018 18:00 - 16.3.2018, Hotelová škola v Mariánských Lázních

18.3.2018

Posouzení návrhu změn Konstituce a stanov
TERMÍN: do 5.4.

PDG Emilie Štěpánková žádá všechny kluby o vyjádření k Návrhu změn Konstituce a stanov distriktu na mail  v termínu do 5.4.2018. Návrh a případné připomínky klubů budou jedním z důležitých bodů programu společného setkání prezidentů dne 7.4.2018 v Brně.

18.3.2018

VÝZVA: Lví / Levie očko - dokončení nákupu distriktní kamery

Pro zakoupení společné kamery byl vytvořen zvláštní fond, vekterém se kvůli směnnému kursu a DPH se nedostává částka Kč 18.000 (EUR 715) k realizaci nákupu. Vyzýváme proto všechny české a slovenské kluby, které nepoužívají vlastní kameru, aby zvážily svoje možnosti a přispěly k doplacení nákupní celkové ceny Kč 164.450 (EUR 6.525) nebo případně nabídly výhodnější nákupní cenu.

ICS7.3.2018

Umenie dospievať LIONS QUEST

6.4.2018 9:00 - 7.4.2018, Základná Škola Gabčíkovo

LQ a LCIF 

Dvojdňový seminár  - Lions Quest - Umenie dospievať.

Medzinárodný preventívno-výchovný program, ktorého cieľom je podporovať rozvoj sociálno-emocionálnych schopností u detí a mládeže prostredníctvom zavádzania moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu. Program je realizovaný už 25 rokov v 100 krajinách sveta, v 40 jazykoch.

 

Ciele programu: Rozvoj kompetencií u detí a mládeže – sociálny, osobnostný rozvoj a rozvoj emocionálnej sféry a uvedomenie si potreby druhých a ochotu pomôcť
Miesto a čas konania APRÍL 6-7 v priestoroch ZŠ Gabčíkovo. ( 6.4.2018 od 9 do 18 hod., 7.4.2018 od 9 do 17 hod. )
Program je určený pre

učiteľov a vychovávateľov základných a stredných škôl, ako prísediacich uvítame i zástupcov vedenia školy

( nemusia byť prítomný na celom seminári )

Maximálna kapacita seminára 25 osôb
Lions Clubs International - D122 zabezpečuje

stravu, občerstvenie, náklady seminára, literatúru pre učiteľov ( stačí sa len dopraviť do Gabčíkova )

Ůčastníci seminára budú vyškolení senior trénerom programu a obdržia 2 knihy obsahujúce hotové scenáre umožňujúce viesť 100 vyučovacích hodín a stretnutí s rodičmi

 

                                                                 Program

                                                         UMENIE DOSPIEVAŤ

 

                                                                Zlepšuje

spoločenskú klímu v škole, výsledky žiakov v škole ,školskú dochádzku ,medziľudské vzťahy 


                                                                 Znižuje

rizikové správanie, agresivitu a násilie v škole, hladinu stresu u žiakov, konfliktné situácie 


 

V prípade záujmu prosím kontaktujte:

                                                                Andrej Belaj
, GST

                                                                Zmocneneca D122 pre program LQ

                                                               

ICS28.2.2018

4. zasednutie kabinetu 2017-2018

7.4.2018 10:00 - 7.4.2018, Grandhotel Brno

Milí členovia Kabinetu 2017-2018,

 

7 Apríla 2018 od 10:00 do 12:00 sa uskutoční

4.zasadnutie kabinetu D122 v priestoroch Grandhotelu Brno.

 

PROGRAM:

1. Privítanie

2. Odsúhlasenie výdajov na Distriktné programy a ich pokračovanie

(Biela/Bílá! Pastelka, Nevidím ale fotím V4, Tlačoviny LQ, Show Down, LIONčasopis, LEF2018 ...)

3. Presun rozpočtových kapitol vrámci schváleného rozpočtu 2017-2018 + návrh rozpočtu 2018-2019

4. Program pracovnej časti XXVI. konventu D122 v Žiline

5. Spoločné fotografovanie, poďakovanie a záver stretnutia

ÚČASŤ:

Prosím potvrďte: CS Anton Gerák , .

 

S pozdravom We serve!

Váš CDG BohuMír Krátky

ICS12.2.2018

Spoločné jarné stretnutie Club Presidents D122 CR and SR.

7.4.2018 13:00 - 7.4.2018, GRANDHOTEL BRNO

P O Z V Á N K A

Milí Club Presidents (CP)

 

Spoločné stretnutiu prezidentov českých a slovenských klubov sa uskutoční:

Sobota 7 Apríl / Duben 2018 , GRANDHOTEL BRNO

PROGRAM:

13:00 - 13:20 Privítanie a pozdrav Guvernéra Distriktu

13:20 - 13:30 Informácie z kabinetu a pozvánka na 101. LCI Con Las Vegas ( 1VDG )

13:30 - 13:50 stav Biela/Bíla Pastelka a pozvánka XXVI.Konvent Žilina ( 2VDG ), 

13:50 - 14:30 Ochrana údajov, stanovy LCI D122 a klubové ( PDG Ema Š. , DCh Marek K.)   

14:30 - 14:45 prestávka

14:45 - 15:30 Prezentácia Diabetes, praktické ukážky a prevzatie prístroja! ( viď príloha )

15:30 - 15:45 Spoločné fotografovanie, krátka prestávka

15:45 - 17:45 Diskusia a príspevky Club Presidents, Ukončenie

17:45 - 18:30 osobné voľno

18:30 - 20:30 Spoločná večera v reštaurácií hotela s následnou ochutnávkou vína ( hradené účastníkmi individuálne )

20.00 - voľná zábava, diskusie

 

ÚČASŤ: prosím potvrďte do 23. 03. 2018 sekretárovi distriktu

 alebo

UBYTOVANIE: prosím kontaktujte IPDG Lea Janku,

alebo ZCh Klara Petrickova,

 

Prosím všetkých vedúcich predstaviteľov klubov o zabezpečenie účasti minimálne jedného zástupcu klubu ( v poradí CP , C1VP , C2VP alebo o poverenie iného zástupcu klubu ).

Ďakujem teším sa na stretnutie.

 

S pozdravom "We Serve!"

Váš CDG BohuMír Bobo Krátky 

 

 

 

Poznámky: 

- Vystúpenie 1.VDG a 2.VDG

101. Medzinárodný konvent Las Vegas, XXVI. Konvent v Žiline obsahujúce školenia predstaviteľov klubov, ktorí budú za klub riešiť potrebnú agendu, odpovede na často kladené otázky: SEPA úhrada, Tlač faktúr z LCI, Záznam aktivít, atď. Vyhodnotenie Bíla/Biela Pastelka.

- Hlavné zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov

podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vo vzťahu k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S platnosťou od 25. 05. 2018

- Diabetes ako nový program Globálneho rámca služieb (GRS) 

Nový GRS obsahuje aj prevenciu ochorenia DIABETES. Niektoré kluby ( Krupina LC a Nitra LC ) už reagovali na túto výzvu a na verejnosti sa pripojili k meraniu zraku, tlaku aj meranie hladiny cukru. Prezentácia na túto tému Vám poskytne obraz ako vo vašich kluboch jednoducho realizovať túto službu počas Vašich aktivít. Kabinet zabezpečil aj materiálnu podporu, každý účastník prezentácie dostane bezplatne merací prístroj od spoločnosti Abbott pre svoj domáci klub, ktorý umožní realizovať túto servisnú službu.   

- Vystúpenia zástupcov klubov 

Prezentácia klubu alebo jedna servisná činnosť, ktorú klub v aktuálnom roku realizoval. Diskusia na tému prijímania nových členov do klubov.

 

      

ICS9.3.2018

LC Plzeň Bohemia - 21. benefiční koncert

11.4.2018 18:00 - 11.4.2018, Plzeň, výstavní síň MASNÉ KRÁMY

LC Plzeň Bohemia a Západočeská galerie Vás zvou na 21. benefiční koncert VLÍDNÝ TMAVOMODRÝ SVĚT. Výtěžek bude věnován dvouletým zrakově postiženým děvčátkům a Rané péči KUK.

 

ICS5.3.2018

Show down 2018

27.4.2018 - 29.4.2018, Základná škola s materskou školou na Gaštanovej ulici v Žiline

Vážení športoví priatelia!

      Srdečne Vás pozývame na

11. medzinárodný turnaj jednotlivcov o aplikovanom stolnom tenise na Slovensku.

Turnaj sa uskutoční na Základnej škole s materskou školou na Gaštanovej ulici v Žiline (v rezidencii Solinky)

 

od 27.04.2018 do 29.04.2018.

Prosím potvrdili svoju účasť najneskôr do 31.3.2018. 

Miro Husár - , tel.+421 902 670 139

Garant podujatia : Žilina Lions Club

 

S pozdravom We serve!

Zmocnenec pre spoluprácu V4 , PDG František Kočka a členovia LC Žilina.

 

Pozvánka EN: https://www.lci-d122.org/data/dokumenty/229.pdf

 

ICS16.9.2017

XXVI. Konvent

19.5.2018 - 20.5.2018, Žilina

Věnujte prosím pozornost nově zveřejněným materiálům XXVI. Konventu našeho hnutí, které jsou publikovány ZDE. Termín pro podání přihlášky je dle pokynů 20.3.2018 na adresu.

ICS16.9.2017

Jumelage 2018 ( District 111-BN a District 111-BO a District 122 )

31.5.2018 12:00 - 3.6.2018, Zvolen, Vígľaš, Hronsek, Banská Štiavnica

JUMELAGE – TREFFEN 2018 - Einlandungsbrief

EINLADUNG

POZÁNKA

 

 

Program

ŠTVRTOK :

16:00 – príchod – ubytovanie Hotel Tenis****                                     / www.hoteltenis.sk

18:00 – večera Hotel Tenis****

19:00 – prijatie primátorkou Zvolena na Zvolenskom zámku             / www.sng.sk/zvolen

20:30 – wellness a voľný program Hotel Tenis****

 

PIATOK :

8:00 – 9:00 raňajky Hotel Tenis****

9: 30 – odchod autobusom na Pustý hrad Zvolen, prehliadka hradu      / www.pustyhrad.com

12:00 – 13:00 obed Hotel Tenis****

13:30 – 14:30 spoločné jednanie kabinetov D111-BO, BN a D122

15:00 – odchod autobusom na zámok Vígľaš                                        / www.grandviglas.com

              Koncert husľového virtuóza Petra Michalicu

              v drevenom kostolíku v Hronseku                                             / www.drevenykostolik.sk

19:30 – večera Hotel Tenis****

20:30 – wellness a voľný program Hotel Tenis****

 

 

SOBOTA :

9:00 – odchod autobusom do Banskej Štiavnice                                  

10:00 – prijatie primátorkou mesta B. Štiavnica a prehliadka mesta  / www.banskastiavnica.sk

12:30 – odchod autobusom na Počúvadlianske jazero,

   prehliadka tajchov, obed a stretnutie s  LC B. Štiavnica                   / www.pocuvadlo.sk

15:30 – odchod do skanzenu Banská Štiavnica – banské múzeum    / www.muzeumbs.sk

18:30 – prehliadka pivovaru Erb Banská Štiavnica s večerou              / www. pivovarerb.sk

 

NEDEĽA :

7:30 – 10:00 raňajky a odchod domov

 

GARANT:                                  Zvolen Lions Club                              / www.lczvolen.sk

 

Pre ubytovanie účastníkov v hoteli Tenis **** Zvolen sú ceny: dvojlôžková izba obsadená jednou osobou  83 €,- za 1 noc, dvojlôžková izba  94 €,- za 1 noc. V hoteli budeme ubytovaní  3 noci. Izby sú zarezervované do 16. 4. 2018. Rezervovať si ich môžete tu: www.hoteltenis.sk/rezervacia/. Je potrebné uviesť heslo „Jumelage Distrikov LIONS“.

 

Za celý pobyt sa platí  účastnícky poplatok na osobu 199,- €. V cene je zahrnutá strava počas celého pobytu bez nápojov, vstupy všade počas celého podujatia vrátane autobusovej dopravy. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na IBAN SK64 0900 0000 0004 0359 1407  a do poznámky uviesť meno. Zároveň prosíme potvrdiť účasť s menom a priezviskom, označením distriktu a klubu na e-mail: .

 

Vytvořil Creos CZ