Levie očko

Levie očko v Nitre

Dňa 29.3.2012 sa uskutočnilo neinvazívne meranie očí v MŠ v Janikovciach pri Nitre a MŠ na Piaristickej ulici v Nitre. Meranie je súčasťou lionského distriktného projektu LIONS EYE – LEVIE OČKO.

Členovia Lions Clubu v Nitre sa podujali na jeho realizáciu v Nitrianskom kraji. Jednalo sa o pilotnú časť, v ktorej bolo meranie realizované prístrojovým vybavením, ktoré zapožičal Lions Club Zvolen. Zástupcovia z LC Zvolen sa aj priamo zúčastnili na meraní. Odovzdali nitrianským lionom svoje skúsenosti z meraní vo Banskobystrickom kraji. Na meraní sa zúčastnili aj členovia nitrianskeho LEO klubu, vybraní študenti Strednej Zdravotníckej Školy v Nitre a študenti Univerzity Konštantína a Filozofa v Nitre. Tí všetci majú záujem pomôcť pri odhaľovaní očných chýb u detí v predškolskom veku.

Zástupcovia LC Zvolen vysvetlili v úvode princíp bezdotykového vyšetrenia. Detské oči sa z určitej vzdialenosti zosnímajú kamerou. Stačí, keď sa vyšetrované dieťa zahladí na šaša namaľovaného na kamere a už sa na monitore počítača zobrazia výsledky. Popri praktickom predvedení kamery sa všetci oboznámili s tým ako pracovať s deťmi pred, počas a po vyšetrení. Následne prebehlo meranie detských očiek. Všetci záujemcovia si mohli vyskúšať prácu s kamerou. Jedným z prvých záujemcov o praktické meranie bol aj prezident LC Nitra, pán Miloš Paliatka, ktorý sa najviac pričinil o odštartovanie Levieho očka v Nitrianskom kraji. Deti boli merané jednotlivo v skupinkách po 5-6 detí a každé bolo odmenené farebným obrázkom.

Výsledky meraní boli nasledovné

Spolu prebehlo 45 meraní, z toho bolo 16 detí s pozitívnym nálezom, čo je až 35,5%.

Meranie prebehlo aj v triede zrakovo postihnutých detí. Toto kontrolné meranie preukázalo vysokú funkčnosť merania pri odhaľovaní zrakovej disfunkcie. Zo štrnástich meraných detí bolo prístrojom zaznamenaný nález u všetkých 14 detí.

Na záver je treba predovšetkým poďakovať LC Zvolen a jeho zástupcom, bez ktorých by uvedené merania nebolo možné previesť. Poďakovanie tiež patrí vedeniu zúčastnených materských škôl, ktoré získali súhlas rodičov s meraním a poskytli svoje priestory. Vďaka patrí aj pedagogickým pracovníkom z MŠ, ktorí pomohli pri organizácii merania.

Nakoniec si pochvalu zaslúžia aj všetci členovia zúčastnených organizácií. Z ich radov bude zostavený dobrovoľný tým, ktorý v budúcnosti personálne zabezpečí ďalšie merania.

Fotografie z akce sú v tejto FOTOGALÉRII

Vytvořil Creos CZ