Sto krásných večerů

ve světě společnosti, vzájemné pomoci a poznávání s plzeňskými lvicemi

Dámský Lions Club Plzeň Bohemia oslavuje 20.8.2016 významné výročí – dvacet let od založení klubu. V tento den se klub stal členem největší humanitární organizace na světě Lions Club International a zahájil svoji činnost podle sto let starých lionských zásad uvedených v lionském kodexu a shrnutých v hlavním mottu lionů WE SERVE – pomáháme. Lioni svoji pomoc věnují především zrakově postiženým, ale i jinak handicapovaných, dětem, dospělým, skupinám, rodinám i jednotlivcům.

O činnosti dámského klubu LC Plzeň Bohemia rozhoduje jeho 31 členek různých profesí. Tradičně se setkávají každý první a třetí čtvrtek v Hotelu Centrál, připravují akce pro nastávající období, předávají si informace nejen z lionského světa, ale rády si také vyslechnou zajímavé přednášky a novinky, které rozšiřují jejich obzor. Jejich zájem spočívá ve snaze pomoci především zrakově postiženým dětem, ale i jiným, kteří zvláštní pomoc rovněž potřebují. Aby své cíle zvládly, organizují různé společenské akce a z výtěžků pomáhají plnit předem dohodnutá účelná přání.

Tak vzniklo v průběhu dvaceti let STO KRÁSNÝCH VEČERU s plzeňskými lvicemi, k nimž řadíme 20 večerů lionské garden party, 10 koncertů ke Světovému dni zraku, 19 benefičních koncertů Vlídný tmavomodrý svět, dále adventní koncerty na radnici, módní přehlídky, podpořily jsme akce Plzeň EHMK 2015, přivítaly jsme tři mezinárodní lionské prezidenty v Praze, zúčastnily jsme se mnoha významných lionských akcí v ČR a zahraničí, zorganizovaly jsme 15 jedinečných klubových zájezdů aj. Naše zážitky jsou uvedeny v krásných kronikách. Sponzorovaným subjektům jsme předaly nebo zprostředkovaly dary ve výši 3,2 mil. Kč.

Nejúspěšnějším projektem klubu je Lví očko – screeningové vyšetření zraku dětí předškolního věku, a to kamerou Plusoptix pořízenou za finanční účasti Plzeňského kraje. Změřily jsme zdarma po dobu 6 let zrak 14 000 dětí v mateřských školách, přičemž v 16 % byla zjištěna odchylka od fyziologické normy a doporučena návštěva u specialisty. Je statisticky prokázáno, že pozitivní nálezy lze po odborném vyšetření v 95 % odstranit. Proto je důležité sledovat zejména zrak dětí do 7 let věku.

Výtěžek z akcí byl předáván průběžně Škole pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni, Lvímu očku, Středisku rané péče, ÚSP Jitřenka, autistické třídě FN , Knihovně pro nevidomé, Pomocným tlapkám, Dětskému domovu Trnová a Domino aj. Na výtěžku se podíleli též naši partneři, kteří měli záruku kompletního předání finančních částek na dohodnutý účel. Sponzory akcí jste byli i Vy, kteří jste zakupovali na akcích vstupenky. Všem srdečně děkujeme!

Pokud se chcete dozvědět o činnosti LC Plzeň Bohemia více, navštivte výstavu v mázhausu plzeňské radnice. Vernisáž výstavy je v pondělí 29.8.2016 v 17 hodin. Výstava potrvá do 16.9.2016. Dozvíte se mnoho zajímavostí o lionském hnutí, které slaví 100 let od svého založení, o LC Plzeň Bohemia, o řadě cen, které klub získal, o účasti členek ve vedení distriktu, o našich významných přátelích, partnerech a také o našich záměrech do budoucna, které jsou vyjádřeny stručně:

Pomáháme a pomáhat budeme – hlavou, rukama a srdcem. Pomáhejte s námi i Vy!

Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.

 

Jana Flanderová, LC Plzeň Bohemia

Vytvořil Creos CZ