Hodnocení lionského roku 2013-14

LC Plzeň Bohemia hodnotí lionský rok 2013-2014

Fotogalerie s ilustračními snímky je ZDE

Pro úspěšný start do nového lionského roku 2013-4 jsme vytvořily dobré předpoklady, naše členská základna dosáhla dosud nejvyššího počtu v historii klubu – máme třicet členek! Základní program jsme si stanovily v červnu 2013 při předávání funkcí, měly jsme celou řadu nápadů, jak udělat naše akce zajímavější a klubový život pestřejší, jak se zviditelnit veřejnosti a posílit lionskou soudržnost.

Naše lví pomoc navázala na dosavadní dva hlavní projekty, tedy

  • Lví očko – screening – měření zraku dětí předškolního věku
  • Všestranná pomoc Škole pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni.

Abychom vytvořily podmínky pro jejich naplnění, připravily jsme pečlivě akce pro veřejnost s cílem zviditelnit lionské hnutí, zaujmout nové přátele, získat finanční prostředky a další sponzory. Paní prezidentka Hana Lorencová se zhostila své vedoucí úlohy velice dobře. Měla plnou podporu všech členek a představenstva, které pružně reagovalo na požadavky klubu, a proto se věnovala jednak zlepšení organizace při akcích, kontaktu s magistrátem a sponzory, jednak novým členkám, aby se jim v klubu líbilo a dobře se zapojily. Svým příkladem, laskavým přístupem a příjemným jednáním vyřešila mnohé složité situace.

Hlavní novinkou roku, od které si slibujeme další zlepšení činnosti a plynulou komunikaci, je stanovení tříčlenných lvích trojek pro každou větší akci. Jsou v nich zastoupeni současní garanti akce, dále garanti z předchozího roku a garanti pro budoucí rok. Každá trojka podává představenstvu zprávu o přípravách a o realizaci akce, spolupracuje s vybranými členkami klubu, upozorňuje na možnosti lepšího řešení.

V průběhu roku jsme uskutečnily šest akcí pro veřejnost. Některé byly velice náročné, ale všechny byly zvládnuty výborně. 

  • 16. benefiční koncert Vlídný tmavomodrý svět se světově proslulou chorvatskou klavíristkou Idou Gamulin 12.9.2013
  • VIII. koncert ke Světovému dni zraku s Plzeňskou filharmonií 11.10.2013
  • Zábavný Mikulášský klubový večer 12.12.2013
  • 17 . benefiční koncert Vlídný tmavomodrý svět třídy prof. Aleny Tiché a jejími talentovanými studenty hry na klavír a cembalo 15.4.2014
  • 18. garden party 30.5.2014
  • prodej kávy a vlastnoručně připravených zákusků na Velkém historickém víkendu na náměstí Republiky 14.6.2014

Výtěžky z těchto akcí byly věnovány zejména našim projektům - projekt Lví očko obdržel 26 tis. Kč a projektu pomoci Škole pro zrakově postižené a vady řeči bylo předáno 27 tis. Kč

Lví očko - logoProjekt Lví očko – měření zraku dětí předškolního věku nás provázelo po celý rok. O tuto činnost je na veřejnosti velký zájem, provádíme ji stále zcela zdarma. Používáme kameru Plusoptix, kterou jsme zakoupily s finanční pomocí Plzeňského kraje.Odborně vyškolený tým Lvího očka má již 11 členek. Kvalita měření a dobrá koordinace prací v týmu je obdivuhodná. Tým získal mnoho pochvalných uznání od rodičů i od učitelek mateřských škol a též od lékařů, kteří se dětem věnují. Garantem projektu byla Jana Flanderová, která zajišťovala kontakt s mateřskými školami a organizaci v rámci týmu. Měření bylo prováděno v podzimním a jarním cyklu, vždy po dvou měsících. V tomto roce jsme navštívily 71 mateřských škol různé velikosti od 15 dětí do 200 dětí. Bylo změřeno 3639 dětí, z toho byl pozitivní nález zjištěn u 18,7 % dětí. Rodičům těchto dětí bylo doporučeno navštívit očního specialistu. V případě, že jedno vyšetření je stojí 150 Kč, tak jsme ušetřili rodinám s dětmi za tento rok 550 000 Kč

Za čtyři roky jsme na 154 místech změřily již 7993 dětí a zjistily odchylku v 18,9 % případů. Rodinným rozpočtům jsme ušetřily celkem 1,2 mil. Kč. 

ROK

počet MŠ

počet dětí

pozit.nález

%

úspora v Kč

2010-2011

16

 807

140

17

 

2011-2012

24

1309

224

17,2

 

2012-2013

43

2238

463

20,7

 

2013-2014

71

3639

681

18,7

 550 000

Celkem

154

7993

1508

18,9

 1 200 000

Lví očko proniklo do mnoha rodin v Plzni i v Plzeňském kraji, rodiče i prarodiče screening oceňují. Všichni, kteří se našich akcí účastní (nejvíce o Historickém víkendu), se k nám radostně hlásí a my jsme nadšené, že jsme společně vytvořily novou velkou lví rodinu. 

Ještě několik slov k našemu klubovému životu. Byl rovněž bohatý, stmeluje nás a dodává nám energii. Na schůzkách jsme vyslechly odborné přednášky – Architekt Loos a Plzeň, Lev z Rožmitálu na Cestě z Čech až na konec světa, Urbanismus a historie Plzeňska, navštívili jsme věž katedrály sv. Bartoloměje, přecházely jsme i klenby kostela. Přispěly jsme finančním darem na nové Plzeňské zvony, poslaly jsme 9 tis. Kč Muzeu Kampa po povodních, pomáhaly jsme zajistit hmatové mapy pro nevidomé a zrakově postižené společně se SONS, zahájily jsme Sběr brýlí pro Afriku, zajistily jsme malování mírového plakátu v ZŠ a MŠ pro zrakově postižené. Samozřejmě jsme udržovaly také kontakt s dalšími lionskými kluby. S pánským klubem LC Plzeň City jsme pokračovaly v bowlingovém turnaji, pilně jsme ochutnávaly jejich výborné svařené víno, účastnily jsme se ve značném počtu zájezdu na 96. světový konvent LCI v Hamburku, zúčastnily jsme se distriktní jumeláže, konventu v Beladicích aj. Nezapomenutelné jsou oslavy životních jubileí našich členek. A nebylo jich málo - Renata Říčařová, Věra Krbůšková,. Vlasta Formánková, Darja Mieglová a Zdenka Kolářová. Při takových příležitostech si uvědomujeme, jaká velká lví rodina jsme. Naše úsilí pomáhat potřebným to ještě umocňuje.

V závěru bych ráda připomněla, že klub obdržel vyznamenání mezinárodního prezidenta Wayene Maddena – Cenu Round Growth 2012-13 za celoroční úsilí, přijetí nových členů a schopnosti pracovat jako tým. To nás všechny nesmírně potěšilo.

Lionský rok 2013-2014 byl velice úspěšný a potvrdil, že ve větším kolektivu lionů se při dobré organizaci a vzájemné úctě členů daří vše podstatně lépe. Děkuji jménem všech členek paní prezidentce Haně Lorencové za úspěšné vedení tak velkého kolektivu a členkám za vynikající lionské činy a za vzornou reprezentaci lionského hnutí.

 Dne 18.6.2014 byly předány funkcionářům nastávajícího lionského roku 2014-2015 slavnostně funkce. Od 1.7.2014 se ujala vlády prezidentka Růžena Hrubá. Přejeme jí i nám opět úspěšný lionský rok!


Jana Flanderová

Club Secretary LC Plzeň Bohemia 2012-4
PDG 2008-2009

 

cena

Vytvořil Creos CZ